Officiële naam

Stichting Filmpromotie Halderberge


Doelen

 1. Het voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken en ter discussie stellen van films, om zo een bijdrage te leveren aan culturele activiteiten in de gemeente Halderberge, in cultureel, artistiek en maatschappelijk opzicht.
 2. Het bevorderen van filmeducatie.
 3. Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Theo Hoebink (voorzitter)
Elly Legius (secretaris)
Jaap Barmen ‘t Loo (penningmeester)
Tomas Broeren
Peter Dingenouts

N.B.
Alle medewerkers van de stichting zijn onbezoldigd.


Beleidsplan


Blik vooruit

Beleidsvisie vanuit 2019 naar de toekomst van Filmtheater Fanfare

Inleiding
In 2019 zullen de medewerkers van Filmtheater Fanfare herdenken dat ze 30 jaar actief zijn in Oudenbosch. Aanvankelijk vonden de wekelijkse voorstellingen plaats in Cultureel Centrum Fidei et Arti, ‘op 35mm’ en vallend onder de Kulturele Kommissie van het centrum, vanaf 29 december 2005 zelfstandig en in de aula van het Markland College en sinds 10 april 2012 volledig digitaal.
Zonder uitgebreide verslaggeving (alle Jaarverslagen zijn op de Fanfaresite terug te vinden) kan hier wel worden vermeld dat onder de vlag van Fidei et Arti 57. 874 bezoekers werden geteld en dat de teller bij het zelfstandige filmtheater op dit moment op ruim 61.000 staat.

1. Verantwoording
De Stichting Filmpromotie Halderberge in dezen handelend onder de naam Filmtheater Fanfare heeft zich statutair tot doel gesteld:

a. het voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken en ter discussie stellen van films, om zo een bijdrage te leveren aan culturele activiteiten in de gemeente Halderberge, in cultureel, artistiek en maatschappelijk opzicht;

b. het bevorderen van filmeducatie;

c. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ad. a.
In de jaarverslagen is te zien dat het filmtheater conform deze uitgangspunten te werk gaat. Er wordt een filmaanbod vastgelegd dat gevarieerd is, waardoor een zo breed mogelijk publiek kan worden bediend, maar met de culturele en/of kunstzinnige aspecten van de films als uitgangspunt.
Regelmatig wordt een samenwerking gezocht met culturele en maatschappelijke groeperingen binnen de gemeente of uit de directie omgeving. Als voorbeelden noemen we er enkele uit 2018.

 • Voor het Gemeentebestuur van Halderberge werd de natuurdocumentaire Before the flood vertoond op 16 januari.
 • In het kader van ‘Markland Literair’ werd Paper Towns vertoond voor het Markland College op 13 maart.
 • Voor de afdeling Oudenbosch van De Zonnebloem werd De wilde stad vertoond op 16 april.
 • In het kader van de ‘Halderbergse Cultuurmaand’ werden 4 films verzorgd in het kader ‘In Europa’.
 • In aanwezigheid van de regisseuse was voor het West-Brabants Archief haar film Treffpunkt Erasmus te zien.
 • De jaarlijkse samenwerking met de werkgroep Halderberge van Amnesty International was er rond de ‘Dag van de Mensenrechten’ in december met de Noorse film What will people say.

Meerdere van deze activiteiten zullen in 2019 een vervolg krijgen.

 • Voor het Gemeentebestuur van Halderberge zal een vertoning van I, Daniel Blake worden verzorgd.
 • In het kader van ‘Markland Literair’ zal op 18 april Kruistocht in Spijkerbroek te zien zijn.
 • Ook voor De Zonnebloem en in samenwerking met Amnesty Halderberge zijn voorstellingen voorzien.
 • In samenwerking met Cultuur Oudenbosch werd al een Van Gogh-middag georganiseerd met de film At eternity’s Gate. Deze samenwerking zal zeker een vervolg krijgen.

Andere samenwerkingsverbanden worden omarmd en gezocht.

ad. b
Door het vertonen van ‘moeilijke’ films wordt vanzelf voldaan aan het aspect van de filmeducatie. Ook worden filmvertoningen soms voorafgegaan door een verklarende inleiding van een filmdocent, waarvoor gebruik wordt gemaakt van de initiatieven van bij voorbeeld ‘de Filmkrant’, ‘de Moviemachine’ en ‘Koning Film’. In 2017 werd in samenwerking met Marktplaats Oudenbosch en Filminstituut EYE een zestal schoolvoorstellingen met een begeleidend docent georganiseerd. Daardoor maakten honderden basisschoolleerlingen kennis met de mogelijkheden van korte films.

ad. c
Een voorbeeld voor wat in dit punt wordt bedoeld.
Zo nu en dan organiseert het filmtheater openluchtvoorstellingen, waarbij ook de kunstzinnige film aandacht krijgt. Op dit moment zijn er (nog) geen concrete plannen in die richting, maar er zijn wel ideeën.

2. Uitvoering
Tot op heden vertoont het filmtheater wekelijks op donderdag één film, maar steeds vaker zullen er extra vertoningen worden toegevoegd; eigenlijk gebeurt dat nu ook al regelmatig. Oudenbosch is maar een kleine plaats, maar als we zo nu en dan aanvullen, blijkt dat goed aan te slaan.

Ook in de toekomst zullen (basis)scholen regelmatig worden geïnformeerd over de mogelijkheden van een (besloten) schoolvoorstelling. In het verleden werd regelmatig gebruikgemaakt van die aanbiedingen en het filmtheater zal zich daarvoor ook actief opstellen. Voor het Markland College, een school voor voortgezet onderwijs van vmbo tot en met gymnasium, zullen ongeveer één keer per maand filmvertoningen worden georganiseerd, al dan niet vallend onder het vak CKV.

In het verleden werd één keer per maand een zogeheten Maandagmatinee georganiseerd voor “ouderen en iedereen die vrij is”, en mogelijk zal ook deze activiteit opnieuw worden opgepakt bij de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers.

Bij de uitvoering van haar activiteiten maakt Filmtheater Fanfare gebruik van louter vrijwilligers. Dat houdt weliswaar het risico in van vrijblijvendheid, maar het directieteam ziet erop toe, dat dat niet al te zeer het geval is. Gebleken is in de afgelopen 30 jaar dat het leuk ‘werken’ is bij het filmtheater, waarbij in samenspraak de planning van de werkzaamheden tot stand kan komen én dat daar dan een
jaarlijks gezamenlijk avondje tegenover staat.

De vrijwilligersploeg kan gemakshalve worden ingedeeld in het bestuur, de directie, het foyerteam, de technische ploeg en tenslotte de site- en ict-verzorging. In de jaarverslagen wordt telkens een totaal overzicht opgenomen van de aan het eind van het jaar werkzame vrijwilligers; dat zijn er steeds ongeveer 25.

3. Communicatie
Ook in de toekomst zal het filmtheater communiceren met haar gasten via de website en de wekelijkse nieuwsbrief. Het programma wordt digitaal verzonden naar alle geïnteresseerden en voorlopig in ieder geval ook nog op papier. Houders van een Fanfarepas zullen in de toekomst aan kunnen geven of die papieren versie wel gewenst is, dit om onnodige verzendkosten en papierverspilling te voorkomen.
Het Fanfarebestuur vergadert tweemaal per jaar en om de communicatie tussen bestuur en (uitvoerende) directie goed te houden zijn de directieleden aanwezig bij die vergaderingen, behalve natuurlijk wanneer het om persoonlijke kwesties zou gaan.

4. Vergoedingen
Ondanks het feit dat het filmtheater met vrijwilligers werkt, kan in sommige gevallen toch (een deel van) gemaakte kosten worden gedeclareerd, dit naar het oordeel van het bestuur. Daarmee wordt gegarandeerd dat ook in de toekomst, wanneer dat wat minder gemakkelijk mocht gaan, vrijwilligers toch te verleiden zijn om actief te worden of te blijven binnen de organisatie en daarmee de continuïteit ervan te kunnen garanderen.

5. Financiën
Het filmtheater heeft een zeer gezonde financiële basis en legt zelfs voldoende penningen opzij om, als zich dat onverwijld voor mocht doen, de technische installatie van de projector te kunnen moderniseren of wellicht te kunnen vervangen door een nieuwe. Vooralsnog heeft het filmtheater geen sponsors en dat wil zij graag zo proberen te houden, om niet afhankelijk te hoeven zijn van die bron van
inkomsten. Alleen voor de aanschaf van nieuwe toegangskaarten wordt een beroep gedaan op enkele adverteerders op de achterkant van die kaarten. Ondanks het feit dat gepoogd wordt om de filmvoorstellingen (ook financieel) zo toegankelijk mogelijk te houden, zijn de prijzen per 1 januari 2019 toch verhoogd.

6. Interne organisatie
Het bestuur van Filmtheater Fanfare bestaat uit 5 personen, het komt tenminste 2 keer per jaar samen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een programmeringscommissie van 2 personen, het ‘organisatietrio’, gemakshalve de directie genoemd, dat bijgestaan wordt door ongeveer 15 medewerkers.

7. Huisvesting
Het filmtheater maakt gebruik van de Utopiazaal van het Markland College en de samenwerking met de school is uitstekend. Wanneer de school, waarschijnlijk voorjaar 2020, zal starten met een nieuwbouw die de Utopiazaal als het ware zal inkapselen, zal gepoogd worden om de overlast zo veel mogelijk te beperken. In het eerste overleg met de nieuwe directeur Oudenbosch verwoordde de heer Michiel
Maas dat zo: “We willen jullie zeker niet kwijt”. En wij natuurlijk de school niet!

Oudenbosch 11 maart 2019
Ad Uijtdewilligen

 


Downloads & Documenten